Filmpjes.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie (waaronder ook film- en/of videomateriaal wordt verstaan) op de website van Filmpjes.nl.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Filmpjes.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Filmpjes.nl. Filmpjes.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Filmpjes.nl.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt priv  van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio- of televisieuitzending.

De inhoud van de op de site geplaatste filmpjes vertegenwoordigt niet de mening of visie van Filmpjes.nl. De filmpjes worden aangebracht door derden. Filmpjes worden echter wel gescreend op ongepaste inhoud zoals pornografie, discriminatie, of inhoud die kwetsend, beledigend of extreem schokkend is. Verder propageren wij geen roekeloos gedrag, vandalisme of het nabootsen van de in de filmpjes aangeboden inhoud. Filmpjes.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel opgelopen door iets wat mogelijk in een van de op Filmpjes.nl geplaatste filmpjes wordt vertoond.